Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en of het verrichten van diensten, alsmede op leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraad-opgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle orders, ook voorzover zij door agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen/wederverkopers zijn aangenomen binden ons eerst, nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. De bevestiging wordt  geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 dagen na de verzending schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen.

Artikel 3. Levering

 1. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven. De opgegeven termijnen zijn in geen enkel geval fatale termijnen. Bij overschrijding van een door ons opgegeven termijn kan de koper te dier zake slechts vorderingen jegens ons instellen, nadat wij door hem bij aangetekend schrijven in gebreke zijn gesteld.
 2. Wanneer door ons verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. Goederen worden  gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risiko. Na voornoemde periode hebben wij het recht - te onzer keuze - hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding vanwege de wederpartij.

Artikel 4. Prijzen

Onze prijzen zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen, ze worden schriftelijk door ons bevestigd.

Artikel 5. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling á contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk  na het verrichten van diensten, zonder enige korting.
 2. Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de koper gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.
 3. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voor- afgaande schriftelijke toestemming van onze direktie, dient betaling te zijn ontvangen binnen 30 dagen na faktuurdatum.
 4. Indien de koper niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, is het verschuldigde jegens ons zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling  terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van een verhoging 1% per maand, gerekend vanaf de faktuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende), over het bruto-faktuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd ons recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk,  zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de koper.
 5. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven faktuur ter inkasso te geven aan derden zijn wij gerechtigd aan de koper een vergoeding te berekenen wegens de door ons gemaakte buiten- gerechtelijke proceskosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) van tenminste 15% van de brutofaktuurwaarde (met een minimum van 250,- euro), dit alles behoudens de proceskosten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende faktuur - eventueel verhoogd met kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven deze goederen onze eigendom tot het tijdstip van volledige betaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in ieder geval niet worden toegerekend in het geval van buitensporig ernstige storingen in het produktieproces, oorlog - ook buiten Nederland -, oproer, epidemiën, uitzonderlijke transportmoeilijkheden, werkstaking en uitsluiting.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor een onjuist of onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde zaken. Indien zaken worden besteld voor een specifiek doel, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij een ander gebruik dan voor dit doel, terwijl de opdrachtgever er voor in dient te staan dat de door hem opgegeven specificaties juist en voledig zijn. Ten aanzien van door opdrachtgever opgegeven specificaties draagt deze het volledige risico.

Artikel 8. Garantie

 1. Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verleent verkoper aan de koper garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten
 2. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 3. Onze garantie geldt niet:
  a. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  b. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
  c. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
  d. indien niet alle voor het gebruik van de produkten gegeven andere instructies en andere specifiek           geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 4. Indien produkten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van opgedragen bewerking. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.

Artikel 9. Geschillen

Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten overeenkomsten, zal behoudens voorzover de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend bevoegd zijn de ter plaatse van ons bedrijf bevoegde Rechter.
Nederlands recht is van toepassing.


Contact & locatie

Postadres
Postbus 5025
6401 GA Heerlen
info@wijzenbeek.nl
Bezoekadres
Ganzeweide 231
6413 GE Heerlen
T +31 45 522 07 69
Contact & route »
Wijzenbeek Beroepskleding BV

Bestel veilig en snel

Wij leveren snel en direct uit voorraad. Online bestellen is veilig én eenvoudig.

Betaalopties

Klantenservice »

www.wijzenbeek.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding